Zwolennicy „tęczowej ideologii” w Polsce

Programy proponowane przez polityków PO, PSL, Nowoczesnej, Lewicy stanowią znaczące naruszenie konstytucyjnych praw rodziców. Mają one szkodliwy charakter wobec dzieci objętych tymi programami.

Polityczna agenda LGBTQ+ w Polsce konsekwentnie jest realizowana. W 2009 roku aktywista homoseksualny twierdził (Wypowiedź podczas Warszawskiej Parady Równości, 13 czerwca 2009): „Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby wszyscy Ci, którzy zawarli związki partnerskie bądź małżeńskie poza granicami Polski prowokowali rozmaite wydarzenia, które następnie mogłyby znaleźć swój finał w Trybunale w Luksemburgu. Jest to unijny Trybunał powołany do rozstrzygania różnych problemów na tle prawa unijnego i żeby te sprawy zgłaszano do tego Trybunału po to, żeby zmuszać polskie władze do uznawania związków partnerskich, bądź małżeństw zawartych w innych krajach. I tą metodą faktów dokonanych tworzyć po prostu rzeczywistość.” W 2010 roku Fundacja Mamy i Taty w swoim głośnym i merytorycznym raporcie diagnozowała następujące postulaty lobby LGBTQ+: „W naszej ocenie cele lobby homoseksualnego na najbliższe lata to:
1. dążenie do penalizacji tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną,
2. wprowadzenie do szkół tzw. edukacji seksualnej uwzględniającej poglądy ideologów LGBT na kwestię orientacji seksualnej,
3. zrównanie związków partnerskich z małżeństwem,
4. przyznanie parom homoseksualnym prawa do nieograniczonej adopcji dzieci.
5. zaostrzenie walki z ludźmi, środowiskami i instytucjami nie zgadzającymi się z poglądami środowiska
LGBT i wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie.”  

Wszystkie powyższe postulaty te są bardzo czytelnie adresowane w ostatnim roku. Wprowadzenie kar za tzw. mowę nienawiści postulowali różni aktywiści homoseksualni. Bardzo precyzyjnie określił to Krzysztof Śmiszek, aktualny partner polityka Roberta Biedronia. „Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany, z więzieniem włącznie. Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciwko homofobom” – zapowiedział Krzysztof Śmiszek w wywiadzie Grzegorza Wysockiego w ostatnim „Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej”. Wprowadzenie tzw. nowoczesnej edukacji seksualnej w ostatnich latach jest bardzo silnie wspierane przez lobby LGBTQ+. Warto tutaj podać dwa przykłady: ZdroveLove wdrażane w Gdańsku oraz edukację seksualną opartą o standardy WHO postulowaną w Warszawie w ramach tzw. Warszawskiej Polityki Miejskiej Na Rzecz Społeczności LGBT+. http://www.mamaitata.org.pl/gfx-upload/pliki/Przeciw_wolnosci_i_demokracji___Raport_Fundacji_Mamy_i_Taty.pdf https://oko.press/krzysztof-smiszek-ma-racje-nalezy-karac-za-mowe-nienawisci-takze-te-homofobiczna/

Podczas warszawskiej Parady Równości bardzo jasno wyartykułowano postulaty odnośnie nadania przywilejów małżeńskich i adopcyjnych parom jednopłciowym, tzw. nowoczesnej edukacji seksualnej oraz typowych dla lewicy żądań zalegalizowania aborcji na życzenie, a także ograniczenia klauzuli sumienia. Nie spotkały się one z krytyką polityków PSL, PO, Kukiz15, Nowoczesnej czy Lewicy. Wskazany w 2010 roku przez Fundację Mamy i Taty cel lobby LGBTQ+ jakim jest zaostrzenie walki z ludźmi, środowiskami i instytucjami nie zgadzającymi się z poglądami środowiska LGBT i wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie.” wyraźnie widać podczas tzw. performanców artystycznych podczas których profanowano symbole religijne. Można tutaj wymienić takie działania jak przygotowany przez członkinie stowarzyszenia Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom transparent w kształcie waginy imitujący monstrancję, wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej w aureoli tęczy. https://www.paradarownosci.eu/pl/aktualnosci/faq-parady-rownosci/

Wybrane postulaty: 4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 8. Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki. 9. Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka Żądamy wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku. 13. Równość płci podstawą demokratycznego państwa Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego. LGBTQ+, parodia Mszy Świętej podczas warszawskiej Parady Równości czy tzw. cipkomaryjki sprzedawane na rzecz Kampanii Przeciwko Homofobii, czy też inne prowokacje działaczy LGBTQ+, których celem są przede wszystkim budynki sakralne oraz wierni. Działania te wpisują się w rewolucyjną strategię działania środowisk mniejszości seksualnych, które z resztą wprost odnoszą się do „tęczowej rewolucji" http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24759602,matka-boska-z-teczowa-aureola-na-murach-sanktuarium-sw-faustyny.html

http://www.mamaitata.org.pl/gfx-upload/pliki/Przeciw_wolnosci_i_demokracji___Raport_Fundacji_Mamy_i_Taty.pdf

< Wróć